Přinášíme evangelium do konfliktu se zlem naší doby

Jdeme ve stopách bývalých abolicionistických hnutí. Snažíme se skoncovat s jedním z největších lidských utrpení, které jsou v našem světě zakořeněny. Lidské bytosti jsou stvořeny k obrazu Všemohoucího Boha, samotného Stvořitele celého vesmíru. Nejslabší a nejvíce zranitelní mezi námi jsou touto zvrácenou kulturou odsouzeni k legální a systematické destrukci. Pouze se snažíme odpovědět na otázku: Jak vypadá křesťanství v kultuře, která provozuje lidské oběti? A uvést svou odpověď v praxi.

NECHCEME VAŠE PENÍZE

Nehledáme finanční podporu, obdiv ani souhlas. Tento web nevznikl, abychom se vytahovali našimi snahami a poté vás žádali, ať „nám pomůžete“ pokračovat v „naší práci“ svými „dary“.

Věříme, že ilegalizace vraždění našich nenarozených bližních je povinností Božího lidu, a proto voláme všechny, kdo znají Živého Boha, ať jsou věrní Božím přikázáním a standardům a každý den usilují o ukončení tohoto masakru jako Kristovo tělo a Jeho nevěsta.

Tento web vznikl, aby pomáhal přinášet Evangelium Kristova království do konfliktu s nejhorším zlem naší doby. Aby konfrontoval hřích a vybízel, povzbuzoval a vystrojoval Církev.

Snažíme se plnit Velké poslání Církve a činit učedníky Ježíše Krista, kteří budou poslušní vůči Jeho přikázáním a budou vyhlašovat dobrou zprávu o Jeho kralování v kultuře kolem nás, která zabíjí své děti.

Jediné, co žádáme, je, abyste měřili své náhledy a především skutky ve světle Božího Slova a abyste na to, co jste od nás slyšeli a slyšíte, reagovali s pokorou a bázní před Bohem, ne před lidmi. 

Nežádáme vás, ať se k nám připojíte, ať nás financujete nebo děláte přesně to, co my. Poslušnost vůči Božím jasně ustanoveným standardům bude v situaci každého z nás vypadat trochu jinak. To ale nic nemění na tom, že od nás Písmo požaduje, abychom byli lidem, jehož život bude charakterizovaný zastáváním se utlačovaných, sirotků a vdov.

Je čas abychom se jako lid Živého Boha spojili v poslušnosti vůči Kristu Králi a prosadili v Jeho jménu právo a spravedlnost pro naše nenarozené bližní.

TATO PRÁCE, NEBOLI LÁSKA K NAŠIM NEJBEZBRANNĚJŠÍM BLIŽNÍM, NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ POVOLÁNÍ NEBO SVOLENÍ. KRISTŮV ŽIVOT, JEHO SMRT, VZKŘÍŠENÍ, NANEBEVSTOUPENÍ A SESLÁNÍ JEHO SVATÉHO DUCHA NÁS VYBAVUJÍ VŠÍM, CO POTŘEBUJEME. ŽIJTE V POSLUŠNOSTI VŮČI NĚMU.

Můžete nás KONTAKTOVAT, třeba vám pomůžeme spojit se s dalšími bratry a sestrami v tomto díle lásky a poslušnosti vůči Kristu.

POZNÁMKA: Abolicionismus (někdy označovaný „AHA“) není označením pro organizaci, ale pro teologické přesvědčení. Abolicionistické hnutí, které toto přesvědčení zastává, je hnutím nezávislých, autonomních skupin a jednotlivců po celém světě. Neexistuje žádná organizace, která by měla autoritu nad těmito skupinami a jednotlivci, která by je všechny znala nebo věděla o jejich aktivitách.

Tento web existuje prostě proto, aby poskytl informace ohledně abolicionistických přesvědčení. Jeho správci nijak nezodpovídají za jakékoliv skutky skupin nebo jednotlivců, které používají symbol AHA, abolicionistické materiály nebo vyjadřují hnutí sympatie. Jestli máte stížnost ohledně jednání abolicionistů ve vaší oblasti, prosím, obraťte se přímo na ně.