Každý z nás víme, že nás obklopuje mnoho zla a bolesti: domácí násilí, rakovina, rozvody, obchodování s lidmi, politická tyranie, sebepoškozování a deprese, masakrování nevinných… mohli bychom pokračovat dál a dál. Všichni víme, že tyhle věci jsou špatně.
Nedokážeme ve svých srdcích netoužit po právu, lásce a spravedlnosti. A přece, každý z nás ke zlu okolo nás den za dnem přidáváme – lžeme, podvádíme, jsme nevěrní, souhlasíme s vražděním nevinných, závidíme, držíme si vůči druhým zášť. A mnozí z nás dělají ještě mnohem horší věci. Nedokážeme ve svých srdcích netoužit po právu, lásce a spravedlnosti. A přece, nemáme, jak je obhájit. Ve světě, kde jsme jen náhodné produkty evoluce, kde jsme jen vyvinuté kolonie bakterií, žádné z těchto slov nemá obsah. A tak, když přemýšlíme o zlu a utrpení, všechno se zdá nesmyslné a beznadějné – a nebo si lžeme a upínáme se k nadějím, které nemají žádný pevný základ.

Žijeme ve světě, který je rozbitý – a ptáme se, proč to všechno. A odpovědí jsme my sami. Odpovědí je, že důvodem je zlo každého z nás, ať už větší nebo menší. Důvodem je, že jsme se jako lidstvo odvrátili od života, který jsme měli žít. Měli jsme žít ve vzájemném společenství a v poslušnosti vůči Bohu, který nás stvořil, vůči Bohu, který je milující a spravedlivý a nenávidí zlo. My jsme se však vzbouřili a naše vzpoura přinesla světu kletbu, utrpení a smrt.

Bůh však ve svém milosrdenství zaslíbil, že zbaví svět zla, že ho obnoví, uzdraví a dovede k dokonalosti, pro kterou jsme jako lidé byli stvořeni – a kterou stále hledáme a svět nám ji nedokáže dát. Právě o tom vypráví Bible. Bůh nám v ní vypráví o našem pádu, o kletbě nad světem a o jejím řešení. Bůh se rozhodl, že pošle svého Syna, Mesiáše, dokonalého Světovládce, který dá lidem život v plnosti, který přinese mír národům, který jednou provždy porazí zlo. A tak nám Starý zákon mimo jiné vypráví o tom, jak z nedokonalé rodiny Abrahama vzešel nedokonalý národ Izraele, aby se z něj narodil tento dokonalý Mesiáš. Předkládá nám nespočet proroctví o Jeho narození a vládě a o tom, co na světě vykoná.

A tato proroctví a předobrazy se naplňují v Mesiáši Ježíši, v Ježíši Kristu. On, Bůh Syn, druhá osoba Trojjediného Boha, opustil slávu Nebes, narodil se jako Bůh a zároveň člověk z panny Marie, vyrostl v dospělého muže, učil o pravdě, lásce, právu a milosrdenství a zemřel na kříži za hříšníky. Tím to však neskončilo. Třetího dne vítězně vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa a usedl po pravici Boha Otce, odkud vládne všem národům. Svou smrtí a vzkříšením jednou provždy porazil ďábla a všechny zlé mocnosti, porazil smrt a hřích a zajistil věčný život svým věrným poddaným. Tyto pravdy, a mnohé další, nám říká Bůh v Novém zákoně.

Ježíš Kristus vládne nad národy. Trestá ty, kdo se proti Němu bouří; žehná těm, kdo jsou vůči Němu poslušní – tady i na věčnosti. I proto Česko vymírá, sužují ho sucha a neplodnost, za hranicemi straší islám a žijeme v režimu, který je něčím mnohem horším než to, co Bible nazývá otroctvím. A to vše je jen zanedbatelná předzvěst utrpení, které čeká nevěrníky na věčnosti. Právě to je situace, ve které žije, či živoří, drtivá většina Čechů. Ale je tu řešení, je tu cesta z tohoto prokletí. A tou je poslušná víra vůči Ježíši Kristu jako vzkříšenému Pánu pánů a Králi králů. Víra, která důvěřuje Božím zaslíbením. Víra, která se spoléhá na Kristovu oběť za hřích. Víra, která se touží odvracet od všeho, co je proti Boží vůli. Víra, která přináší usmíření s Bohem a celým stvořením. Víra, která přináší odpuštění, očištění a nový život.

Pán Ježíš Kristus řekl, že nevyžene nikoho, kdo k Němu přichází. Řekl, že je lékařem, který přišel uzdravit hříšníky; že je Spasitelem, který přišel zachránit svět. Apoštol Pavel napsal, že „Každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.“ Nikdo proto není tak špatný, aby nemohl kajícně přijít ke Kristu – a není nikdo, kdo by neměl povinnost to udělat. Bůh všem a všude přikazuje se před Ním v poslušnosti sklonit a podřídit se Ježíši Kristu – a to se týká i Vás. Jestli odmítnete, otevřeně tím vyznáte: „Chci být ke zkáze sobě, svým dětem, svým blízkým i společnosti okolo.“ Co tedy uděláte? Budete raději ve své pýše nástrojem zla, nebo se postavíte proti němu?

Ti, kdo se ve víře podřídí svému Stvořiteli, nejen získají věčný život s Ním, ale také dostanou výsadu být nástrojem uzdravení světa. Bůh se totiž rozhodl, že přinese světu právo, lásku, spravedlnost, uzdravení a svobodu skrze lid, který si k tomu vyvolil. A tím lidem je Církev. Církev, která není nějakou jednou lidskou organizací, ale novým lidstvem, novým stvořením; je společenstvím všech Božích vyvolených po celém světě. Je společenstvím lidí radosti, práva a spravedlnosti, kteří žijí podle Božího Slova.

A proto: Složte zbraně. Odvraťte se od své vzpoury a od svého hříchu, modlete se k Bohu o odpuštění a poddejte se Ježíši Kristu jako Pánu. Studujte v Jeho Slově, Bibli, co od vás požaduje (začněte například Lukášovým evangeliem), a najděte si společenství věrných křesťanů, kteří vám pomohou, kteří vás přijmou a budou s vámi usilovat o uzdravení světa.

Ano, bude to znamenat řadu obětí. Bude to znamenat, že dost možná ztratíte řadu přátel. Budete se muset zříct lhaní a podvádění v práci a ve škole a doma. Budete muset odpouštět i tam, kde se na to necítíte. Budete se muset přestat opíjet a nadávat a promrhávat hodiny a hodiny u televize a porna. Budete muset obětovat svůj čas a peníze na pomoc chudým a utlačovaným.
Jinými slovy, budete muset žít jako lidé. Jako lidé, kteří jsou obnovováni k tomu, čím měli a mají být.
Nebude to snadné. Ale Bůh zaslibuje, že jestli se k tomu odhodláte, pomůže Vám.

„Vždyť když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Sotva kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (List Římanům 5:6-8) Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem.

Rádi vám pomůžeme, rádi se s vámi sejdeme nebo zavoláme a uděláme všechno proto, abychom vám pomohli věrně jít po cestě věčného života.