Když den za dnem přicházíme za českou a slovenskou Církví a voláme ji, ať činí pokání s námi a aktivně se každý den staví proti masakrování našich nenarozených bližních, setkáváme se s celou řadou reakcí. Celkem železným pravidlem je, že čím hysteričtější reakce, tím více daný člověk potřebuje činit pokání. Různé výmluvy a útoky už jsme adresovali jinde
(http://antiteze.cz/2017/11/24/krik-do-tmy-16-odposlechnuto-v-metru/
http://antiteze.cz/2017/10/11/krik-do-tmy-13-beda-vam-kdo-pecete-buchty-na-nedele-a-jezdite-na-english-campy/
http://antiteze.cz/2018/08/16/dopis-z-finkenwalde-20-bileamova-oslice-se-dava-poroucet-a-vzkazuje/
http://antiteze.cz/2017/10/11/krik-do-tmy-10-tohle-neni-o-potratech/),
a proto není nutné s nimi teď ztrácet čas. Nechceme teď odpovídat na rozzuřený křik „A co teda jako děláte vy, he?!?“ Chceme odpovědět těm, kdo se s pokorou před Pánovou tváří ptají: „Co můžu udělat já? Co můžu udělat víc, krom toho, že se budu modlit?“

Předně, je potřeba začít několika biblickými pasážemi. Abychom si na otázku, co můžeme a máme dělat, mohli odpovědět, je potřeba si uvědomit náš kontext.

Bude-li někdo spravedlivý a bude konat právo a spravedlnost – nehodoval na horách, své oči nepozvedl k bůžkům domu izraelského, neznečistil ženu svého bližního a nepřiblíží se k menstruující ženě, nikoho nebude utiskovat, vrátí zástavu dluhu, neuchvátí lup, svůj chléb dá hladovému a obnaženého zakryje oděvem, nebude dávat na lichvu a nebude vybírat úrok, odvrátí svou ruku od špatnosti, bude konat pravdivý soud mezi člověkem a člověkem, bude chodit podle Mých ustanovení, zachovávat i Má nařízení, aby uskutečňoval pravdu – takový spravedlivý určitě bude žít, je výrok Panovníka Hospodina. … Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a spáchá špatnost, zemře kvůli ní. Zemře pro svou špatnost, kterou spáchal. Když by se však odvrátil ničema od své ničemnosti, kterou spáchal, a konal by právo a spravedlnost, takový zachová svou duši při životě. (Ez 18:5-9, 26-27; sr. 33:12-19)

Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. (Jk 4:17)

„K čemu je mi množství vašich obětí?“ praví Hospodin. „Jsem syt zápalných obětí beranů a tuku krmného dobytka. V krvi býčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. Když přicházíte, abyste se přede Mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po Mých nádvořích? Nepřinášejte už falešné obětní dary; kadidlo je Mi ohavností. Novoluní a soboty, svolávání shromáždění; nesnáším shromáždění, kde je zlo. Vaše novoluní a svátky Má duše nenávidí; jsou Mi břemenem, jsem vyčerpán jejich snášením. Když rozprostíráte své dlaně, zavírám před vámi oči. I když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám: Vaše ruce jsou plné krve. Umyjte se, pročistěte se, odstraňte mi zkaženost svých činů pryč z očí; přestaňte páchat zlo. Naučte se konat dobro. Hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte právo sirotkovi, zastaňte se vdovy.“ (Iz 1:11-17)

Toto praví Hospodin: „Vykonávejte právo a spravedlnost, vysvoboďte okradeného z ruky utlačovatele. Neutiskujte příchozího, sirotka ani vdovu a nejednejte s nimi násilně. Neprolévejte na tomto místě nevinnou krev. … [Tvůj otec] Pomáhal získat právo chudému a nuznému, tehdy bylo dobře. Neznamená toto znát Mě?“ (Jer 22:3, 16)

Když řeknu o ničemovi: Jistě zemřeš, a ty bys mu nepředal výstrahu a nepromluvil, abys ničemu varoval před jeho ničemnou cestou, abys mu daroval život; onen ničema zemře kvůli své zvrácenosti; jeho krev však vyhledám z tvé ruky. Ale pokud ty bys ničemu varoval a ten ničema by se neodvrátil od své ničemnosti a od své cesty, on pro svou zvrácenost zemře, zatímco ty jsi vysvobodil svou duši. A když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti, provede špatnost a položím před něho pohoršení, on zemře, protože jsi ho nevaroval. Zemře ve svém hříchu a nebude připomínána jeho spravedlnost, kterou vykonal, a jeho krev vyhledám z tvé ruky. (Ez 3:18-20; sr. Ez 33:8-9)

Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa. (Jk 1:27)

Potom řekne i těm po levici: „Jděte ode Mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste Mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste Mi napít, byl jsem cizincem, a neujali jste se Mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste Mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste Mne.“ Tu Mu odpovědí i oni: „Pane, kdy jsme Tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme Ti?“ Pak jim odpoví: „Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani Mně jste neučinili.“ A tito půjdou do věčného trápení… (Mt 25:41-46)

Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit? Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se,“ a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné? Tak i víra: nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „Ty máš víru a já mám skutky.“ Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se. Chceš však poznat, ó nerozumný člověče, že víra bez skutků je neúčinná? Cožpak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka? Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra dokonalou (Jk 2:14-22)

Naše otázka tedy v důsledku nezní „Co mohu udělat já?“ Zní: „Co tváří v tvář těmto pasážím udělat musím?“ Jak vypadá živé, před Kristem přijatelné křesťanství tváří v tvář požadavkům Písma – a stovkám tisíc dětí, které jsou ročně v Česku zavražděny před narozením?

1) Čiňte pokání z vlastních hříchů, z hříchů generací před námi a z hříchů apatie Církve okolo vás. Když Nehemiáš a Daniel naléhali na Hospodina a prosili Ho o odpuštění a milostivý spásný zásah, brali při tom na sebe zodpovědnost za hříchy, které se staly i dlouho předtím, než se narodili (Neh 1; Da 9). Masakrování nenarozených se okolo nás neobjevilo jen tak z ničeho nic – a ještě v roce 1990, kdy byl oficiálně každý druhý Čech křesťanem, bylo před narozením zmasakrováno každé druhé dítě. To neznamená nic jiného než celé generace nevěry Církve – to je něco, co je třeba před Bohem uznávat a prosit Ho o odpuštění.

2) Zařiďte se podle toho, že „Kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností,“ (Př 28:9) a že Bůh neposlouchá modlitby těch, kdo neusilují o Jím definované právo, nekárají násilníky a nezastávají se sirotků a vdov (Iz 1:15-17). Jestli nestudujete Boží zákon a nesnažíte se podle něj žít ve všech oblastech života a prosazovat právo a bránit sirotky a vdovy (a kdo je více sirotkem než dítě, které se jeho rodiče snaží zabít, a kdo je více vdovou než žena, která je nucena zabít své dítě), vaše modlitby jsou před Bohem ohavností.

3) Uvědomte si, že masakrování nenarozených je jen malou částí celého problému. Když říkáme, že vraždění nenarozených je hřích a že musí přestat, říkáme tím, že Boží standardy dobra a zla jsou závazné pro všechny lidi – a Boží standardy jsou mnohem širší než „Nezabiješ.“ Ať už se biblicky postavíme proti jakémukoliv zlu, musíme si uvědomit, že v důsledku vždycky jde o střet dvou nejvyšších autorit, dvou náboženství, dvou bohů – Boha Bible a Satana. V tomto vesmíru neexistuje ani milimetr šedé zóny (Mt 12:30; 2. Kor 10:5). Stejný satanský humanismus, který masakruje nenarozené, je modlářským náboženstvím i všude jinde. A proti modlářství je třeba bojovat všude. Smutnou realitou ale je, že většina lidí, kteří dnes jmenují Kristovo jméno, toho nejsou ochotni ani v té nejzjevnější oblasti potratové genocidy.

4) Čiňte pokání – neboli změňte své myšlení a chování – v tom, jak k masakru našich bližních přistupujete. Je potřeba si uvědomit, že zbožnost (čistá a neposkvrněná, Jk 1:27) není něco, co bychom mohli nebo měli „delegovat na profesionály“. Potratová genocida není něco, co se vyřeší tím, že „na to hodíte peníze“ nebo se projdete Prahou v rámci „Pochodu pro rodinu“. A kdybychom věřili výše uvedeným biblickým pasážím a Božím požadavkům, ani by nás to nenapadlo. Současné „hnutí pro život“ je součástí problému, ne jeho řešením (http://www.abolicioniste.cz/nepohnuti-pro-zivot/). Nestačí mít přesvědčení v hlavě, nestačí posílat někam peníze, nestačí objevit se na pár vybraných akcích – naši nenarození bližní jsou masakrováni každý den, a proto je boj za jejich práva a životy a Boží slávu něco, co musíme dělat každý den.

5) Biblicky se vzdělejte ohledně otázek práva, spravedlnosti a milosrdenství. Ano, vím, že se ptáte na něco praktického – a právě proto se biblicky vzdělejte. Pán Ježíš Kristus říká, že Boží zákon a proroci vysvětlují, co je láska (Mt 22:36-40); apoštol Pavel říká, že Boží zákon je standardem svatosti, spravedlnosti a dobra (Ř 7:12) – jestli máte být nástroji lásky k našim nenarozeným bližním, jestli máte být svatými nástroji dobra a spravedlnosti, potřebujete vědět, co tato slova znamenají. Projděte si Písmo, především pak Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Žalmy, Přísloví, velké a malé proroky a synoptická evangelia. Zvýrazněte si všechny pasáže, které hovoří o spravedlnosti a právu a milosrdenství. Realitou totiž je, že naše představa o důrazech Písma je naprosto převrácená (http://antiteze.cz/2018/10/12/mesias/) – kdyby to bylo na nás, nikdy bychom nedefinovali zbožnost jako péči o sirotky a vdovy (Jk 1:27), poznání Boha jako zastávání se utlačovaných (Jer 22:3, 16) a prosazování práva a pokornou lásku k praktickému milosrdenství jako to nejhlavnější, co po nás Bůh požaduje (Mi 6:8). Bible to ale dělá. Problém je na naší straně.

6) Vzdělejte se ohledně biblických, nebo, chcete-li, abolicionistických teologických přesvědčení a přístupů:
http://antiteze.cz/2017/12/27/krik-do-tmy-23-stastne-a-krvave/
http://www.abolicioniste.cz/95-tezi-abolicionismu/
http://www.abolicioniste.cz/abolicionismus/
http://antiteze.cz/2017/12/30/dopis-z-finkenwalde-04-cesta-spravedlnosti/
http://www.abolicioniste.cz/proc-jako-krestan-nejsem-pro-life/
http://antiteze.cz/2017/08/17/nenavidi-buh-nase-uctivani/
http://www.abolicioniste.cz/spravedlnost-skrze-nenasili/
http://antiteze.cz/2017/08/20/krik-do-tmy-04-sazka-na-pokusy-na-lidech-se-doktoru-smrti-vyplatila/

7) Nikdo z nás by asi nezpochybňoval, že pro to, abychom byli před Kristem v poslední den přijati, je třeba znát Boha a žít zbožně. To na základě pasáží jako Jk 1:27, Jer 22:3, 16, Mt 23:23 znamená, že potřebujeme být lidmi, kteří jsou charakterizováni bojem za Bohem definované právo a spravedlnost a praktickými skutky milosrdenství (http://antiteze.cz/2017/10/11/krik-do-tmy-13-beda-vam-kdo-pecete-buchty-na-nedele-a-jezdite-na-english-campy/), lidmi, kteří jsou světlem a usvědčují skutky temnoty (Ef 5:11). Jestli se nemůžeme podívat na své životy a jasně poukázat na způsoby, kterými ve svém praktickém, každodenním životě usilujeme o prosazování Bohem definovaného práva a spravedlnosti, máme všechny důvody se třást.

8) Dalším důležitým bodem jsou desátky. Podle ustanovení Božího dokonalého zákona na péči o sirotky a vdovy připadalo řádově minimálně 10 % zisku; zákon navíc obsahuje celou řadu dalších ustanovení, která zaopatřují vdovy a sirotky, a Boží lid má milovat milosrdenství (Mi 6:8), proto by řádově řekněme více než 13 % našich zdrojů mělo být směřováno na pomoc sirotkům a vdovám. A měli bychom to milovat. Když si budeme vědomi, že je naší křesťanskou povinností před Bohem, abychom alespoň osminu všech svých zdrojů strávili tím, že se budeme snažit pomoci sirotkům a vdovám a budeme pro ně prosazovat právo a spravedlnost, určí nám to naše priority a míru angažovanosti.

9) Soud začíná od domu Božího (1. Pt 4:17), proto je třeba, aby pokání začalo v Církvi; dokud proti masakrování dětí nebudou křesťané, nebudou proti němu pohané. A křesťané proti němu nejsou – víra bez skutků je totiž mrtvá. Proto ve chvíli, kdy sami učiníte pokání, začněte volat k pokání své okolí – svou rodinu, svůj sbor nebo kostel, své přátele, své kontakty na sociálních sítích. A začněte volat k pokání kulturu smrti okolo.

10) Abolicionismus, nebo, chcete-li, biblický přístup ke zlu okolo nás, je soubor teologických přesvědčení, ne organizace (http://www.abolicioniste.cz/abolicionismus/). Proto je dost možné, že jste zastávali přesvědčení abolicionismu dlouho předtím, než jsme se poprvé setkali. Symbol A//∀ používáme proto, abychom se vyhranili proti dnešním zkompromitovaným a nebiblickým praktikám různých pro-life hnutí, abychom ukázali, že řešením není světské chytračení, ale pouze a jedině Kristus. Proto je využití symbolu na vás – my ho považujeme za prospěšný, a proto ho používáme. Ale pointou není symbol. Pointou je Kristus Král.

V mnohém bychom zde mohli skončit. Naše Písmem stanovená povinnost je jasná. To, že máme povinnost vyznačovat se zbožností, právem, spravedlností a milosrdenstvím také. Biblické hranice jsme alespoň velmi stručně vymezili. Načrtli jsme cestu vpřed; proměna našich vlastních srdcí, proměna našeho okolí, proměna Církve, proměna kultury okolo. Ve chvíli, kdy tyto reality živého křesťanství budeme dýchat, cesta dál bude jasná.

Ale protože všichni se (doufám) neustále učíme a protože cílem je být co nejvěrnějšími našemu Králi co nejrychleji:
– Nepodporujte pro-life establishment; pamatujte, je součástí problému.
– Vyjasněte si biblickou obhajobu toho, proč je nepřípustné zabíjet nenarozené děti; vzdělejte se v oblastech apologetiky a ohledně situace v ČR (rádi vám poskytneme informace a zdroje).
– Spořte peníze, ať jste připraveni poskytnout praktickou pomoc (nájem, jídlo, plenky, oblečení…) matkám v nesnázích.
– Jasně dejte najevo, že odmítáte podporovat politiky, kteří jsou ochotní tolerovat genocidu našich nenarozených bližních, nebo na ní dokonce vydělávat (jak je tomu dnes).
– Podporujte adopce a křesťanské sirotčince, sami adoptujte a věnujte se pěstounské péči.
– Podporujte věrné křesťanské lékaře, kteří se odmítají podílet na masakru našich bližních – optejte se svého lékaře na jeho postoj a případně změňte lékaře.
– Vyrábějte a sdílejte biblicky věrné grafiky a videa a volejte tak Církev i pohany k pokání.
– Vyrábějte a šiřte letáky – dávejte je lidem do ruky, strkejte je do knih v knihovnách a knihkupectvích a do novin ve stáncích.
– Vyrábějte a šiřte dropkarty (de facto letáčky ve vizitkovém formátu) – dávejte je lidem, nechávejte je na zastávkách a jízdních řádech MHD, v obchodech na policích, zkrátka všude, kde si jich lidé všimnou.
– Spojte se s dalšími kajícnými křesťany, ať jste v této práci efektivnější; nebojte se na nás obrátit o kontakty, podklady, informace nebo vytištěné materiály. – Jestli vaše modlitby nejsou ohavností, modlete se jako jednotlivci i celé sbory žalmy hněvu proti těm, kdo se podílejí na masakru okolo nás a podporují ho – Ž 5, 10, 17 atd.
– Jestli je to vaším obdarováním, kažte proti této genocidě na ulicích.
– Vyrábějte abolicionistické samolepky/trička/…, které budou mluvit za vás a které vám zařídí nejeden rozhovor.
– Jinými slovy, kreativitě se meze nekladou; jedinými podmínkami je biblická věrnost a moudré správcovství zdrojů, které nám Pán dal.

A, co je velmi důležité, uvědomte si, že do stávající situace nás dovedla především nevěrnost Církve ruku v ruce s pornoprůmyslem a humanistickým školstvím, které z křesťanů dělají praktikující humanisty, kteří ničí své vlastní rodiny, zarmucují Ducha a podporují svou vlastní zkázu pravidelným vysedáváním před počítačem s rukou v kalhotách (http://antiteze.cz/2018/02/06/krik-do-tmy-26-valentyn-cizolozstvi-a-krteckovy-kalhotky/ http://antiteze.cz/2018/06/05/dopis-z-finkenwalde-finkenwalde-15-vzdelavaci-desatero-stryce-zmarchroba/). Ale o tom třeba jindy. Nejsme tu proto, abychom sbírali lidi do svého týmu.

Nejsme tu kvůli vašim penězům.
Jsme tu kvůli našemu Králi.
A chceme vám pomoci k věrnějšímu životu.
Budeme rádi, když se ozvete.

Čiňte pokání s námi.